• Nghiên cứu nhân giống in vitro cây Trinh nữ hoàng cung (crinum latifolium L.)

  Nghiên cứu nhân giống in vitro cây Trinh nữ hoàng cung (crinum latifolium L.)

  Gồm 4 phần: 1. Tổng quan tài liệu: khái niệm và lược sử phát triển, vai trò của auxin và cytokinin trong nuôi cấy mô và tế bào thực vật, một số thành tự trong nhân giống in vitro cây dược liệu, tổng quan về chi Crinum, tình hình nghiên cứu; 2. Đối tượng, phương pháp nghiên cứu; 3. Kết quả nghiên cứu: nuôi cấy ban đầu, ảnh hưởng của BAP, KIN lên khả...

   6 p husc 06/11/2015 268 2

 • Phép tính vi phân trong không gian Banach

  Phép tính vi phân trong không gian Banach

  Đề tài nghiên cứu những tính chất đóng vai trò nền tảng và là bước chuyển biễn từ phép tính vi phân trong không gian hữu hạn chiều lên phép tính vi phân trong không gian Banach. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447

   4 p husc 29/10/2015 257 1

 • Nghiên cứu thành phần hoạt chất Triterpenoid trong nấm Linh Chi đỏ (Ganoderma lucidum)

  Nghiên cứu thành phần hoạt chất Triterpenoid trong nấm Linh Chi đỏ (Ganoderma lucidum)

  Nội dung chính gồm 3 chương: 1. Tổng quan: về nấm Linh chi, về triterpenoid của nấm Linh chi; 2. Nội dung, phương pháp nghiên cứu; 3. Kết quả: xác định tên loài và độ ẩm của mẫu nguyên liệu; định tính TP trong mẫu; lựa chọn phương pháp và điều kiện cjieets xuất TP; xác định hàm lượng TP bằng phương pháp khối lượng; xây dựng qui trình định lượng...

   4 p husc 29/10/2015 237 4

 • Nghiên cứu chiết tổng Alkaloid và flavonoid từ lá sen (folium nelumbi) ở Thừa Thiên Huế

  Nghiên cứu chiết tổng Alkaloid và flavonoid từ lá sen (folium nelumbi) ở Thừa Thiên Huế

  Tách alkaloid toàn phần trong lá sen bằng phương pháp chiết Soxhlet và phương pháp ngâm, so sánh hàm lượng alkaloid chiết được từ hai phương pháp trên; tách flavonoid toàn phần trong lá sen bằng phương pháp đun hồi lưu cách thủy; phân tích định tính alkaloid và flavonoid bằng các phản ứng hóa học và bằng sắc ký lớp mỏng (SKLM); khảo sát hoạt tính chống oxy...

   5 p husc 27/10/2015 229 2

 • Ứng dụng phần mềm res2dinv xử lý số liệu địa vật lý nhằm đánh giá sơ bộ cấu trúc địa chất và dự báo vùng chứa nước dưới đất khu vực Mỹ Thủy tỉnh Quảng Trị

  Ứng dụng phần mềm res2dinv xử lý số liệu địa vật lý nhằm đánh giá sơ bộ cấu trúc địa chất và dự báo vùng chứa nước dưới đất khu vực Mỹ Thủy tỉnh Quảng Trị

  Gồm 3 chương: 1. Khái quát về khu vực nghiên cứu: Đặc điểm địa lý tự nhiên, kinh tế và nhân văn; lịch sử nghiên cứu; đặc điểm địa chất khu vực; 2. Phương pháp nghiên cứu và công tác thực địa; 3. Kết quả nghiên cứu: đặc điểm điện trở suất khu vực nghiên cứu; xử lý số liệu đo đạc; luận giải kết quả. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên...

   4 p husc 26/11/2015 223 1

 • Tìm hiểu khả năng phân giải chitin của xạ khuẩn

  Tìm hiểu khả năng phân giải chitin của xạ khuẩn

  Báo cáo gồm 4 phần: 1. Tổng quan tài liệu: đặc tính sinh học của xạ khuẩn, sơ lược về enzyme chitinase, ứng dụng của enzyme chitinase, đại cương về chitin và chitosan; 2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu; 3. Kết quả nghiên cứu: phân lập và tuyển chọn các xạ khuẩn có khả năng phân giải chitin, đặc điểm hình thái chủng xạ khuẩn X75 và X83, ảnh...

   5 p husc 06/11/2015 208 2

 • Chế tạo máy rửa siêu âm công suất trên cơ sở biến tử gốm áp điện hệ PZT pha tạp

  Chế tạo máy rửa siêu âm công suất trên cơ sở biến tử gốm áp điện hệ PZT pha tạp

  Gồm: 1. Nghiên cứu chế tạo gốm áp điện trên cơ sở PZT pha tạp; 2. Chế tạo máy rửa siêu âm; 3. Chế tạo biến tử siêu âm cho máy thăm dò tim thai nhi HP - 50 XM; 4. Chế tạo máy phun khí dung và máy siêu âm xử lý mẫu sử dụng gốm áp điện cứng. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 054 3822440 – 054 3832447

   9 p husc 19/02/2016 198 1

 • Nghiên cứu tách chiết hoạt chất kiệt lỵ trong lá mơ lông

  Nghiên cứu tách chiết hoạt chất kiệt lỵ trong lá mơ lông

  Nghiên cứu về phương pháp tách chiết alkaloid trong lá mơ tam thể ở địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chí: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 054 3822440 – 054 3832447

   7 p husc 10/04/2015 197 1

 • Nghiên cứu các tính chất quang phổ của vật liệu lân quang SrAl2O4 pha tạp nguyên tố đất hiếm

  Nghiên cứu các tính chất quang phổ của vật liệu lân quang SrAl2O4 pha tạp nguyên tố đất hiếm

  Xác định công nghệ chế tạo vật liệu SrAl2O4: Eu2+, Dy3+; khảo sát cấu trúc của vật liệu đã chế tạo; thiết kế, lắp đặt các phép đo quang PL và nhiệt phát quang; khảo sát các đặc trưng quang phổ: nhiệt phát quang, quang phát quang và tắt dần phát quang. Xác định các thông số động học TL của các vật liệu này. Tìm hiểu cơ chế phát lân quang vật...

   4 p husc 19/02/2016 193 1

 • Bài học từ cuộc tổng tiến công và nổi dậy tết Mậu Thân 1968

  Bài học từ cuộc tổng tiến công và nổi dậy tết Mậu Thân 1968

  Khái quát cuộc tổng tiến công và nổi dậy tết Mậu Thân 1968 và ý nghĩa của nó; bài học kinh nghiệm ; đánh giá và những suy nghĩ về sự kiện cuộc tổng tiến công và nổi dậy tết Mậu Thân 1968. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447

   8 p husc 18/11/2015 185 1

 • Bất đẳng thức Gronwall ngẫu nhiên

  Bất đẳng thức Gronwall ngẫu nhiên

  Một số bất đẳng thức: bất đẳng thức Cauchy, Cauchy - Bunhikowski, Gronwall; Tích phân Ito; Bất đẳng thức Gronwall ngẫu nhiên và ứng dụng của nó. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chí: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 054 3822440 – 054 3832447

   7 p husc 15/04/2015 183 1

 • Nghiên cứu động học phổ của Laser màu xung băng rộng có buồng cộng hưởng ngắn, độ phẩm chất thấp

  Nghiên cứu động học phổ của Laser màu xung băng rộng có buồng cộng hưởng ngắn, độ phẩm chất thấp

  Khảo sát sự ảnh hưởng của thông số buồng cộng hưởng; nồng độ các chất màu có phổ trong vùng tử ngoại, nhìn thấy và hồng ngoại gần lên phổ laser tích phân trong phát xạ laser màu xung băng rộng có buồng cộng hưởng ngắn, độ phẩm chất thấp; nghiên cứu thực nghiệm về ảnh hưởng của nồng độ chất màu lên phổ laser tích phân; Nghiên cứu...

   8 p husc 19/02/2016 176 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số