• Nghiên cứu thành phần hoạt chất Triterpenoid trong nấm Linh Chi đỏ (Ganoderma lucidum)

  Nghiên cứu thành phần hoạt chất Triterpenoid trong nấm Linh Chi đỏ (Ganoderma lucidum)

  Nội dung chính gồm 3 chương: 1. Tổng quan: về nấm Linh chi, về triterpenoid của nấm Linh chi; 2. Nội dung, phương pháp nghiên cứu; 3. Kết quả: xác định tên loài và độ ẩm của mẫu nguyên liệu; định tính TP trong mẫu; lựa chọn phương pháp và điều kiện cjieets xuất TP; xác định hàm lượng TP bằng phương pháp khối lượng; xây dựng qui trình định lượng...

   4 p husc 29/10/2015 383 4

 • Phép tính vi phân trong không gian Banach

  Phép tính vi phân trong không gian Banach

  Đề tài nghiên cứu những tính chất đóng vai trò nền tảng và là bước chuyển biễn từ phép tính vi phân trong không gian hữu hạn chiều lên phép tính vi phân trong không gian Banach. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447

   4 p husc 29/10/2015 374 1

 • Đánh giá sự thực thi luật và chính sách bảo vệ môi trường tại các làng nghề truyền thống trên địa bàn thành phố Huế

  Đánh giá sự thực thi luật và chính sách bảo vệ môi trường tại các làng nghề truyền thống trên địa bàn thành phố Huế

  Tìm hiểu luật pháp và chính sách bảo vệ môi trường làng nghề, đánh giá sự thực thi luật và các chính sách bảo vệ môi trường tại một số làng nghề truyền thống ở Thành phố Huế. Đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao công tác bảo vệ môi trường tại các làng nghề trên địa bàn thành phố Huế. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa...

   10 p husc 16/12/2015 372 1

 • Nghiên cứu nhân giống in vitro cây Trinh nữ hoàng cung (crinum latifolium L.)

  Nghiên cứu nhân giống in vitro cây Trinh nữ hoàng cung (crinum latifolium L.)

  Gồm 4 phần: 1. Tổng quan tài liệu: khái niệm và lược sử phát triển, vai trò của auxin và cytokinin trong nuôi cấy mô và tế bào thực vật, một số thành tự trong nhân giống in vitro cây dược liệu, tổng quan về chi Crinum, tình hình nghiên cứu; 2. Đối tượng, phương pháp nghiên cứu; 3. Kết quả nghiên cứu: nuôi cấy ban đầu, ảnh hưởng của BAP, KIN lên khả...

   6 p husc 06/11/2015 354 2

 • Ứng dụng phần mềm res2dinv xử lý số liệu địa vật lý nhằm đánh giá sơ bộ cấu trúc địa chất và dự báo vùng chứa nước dưới đất khu vực Mỹ Thủy tỉnh Quảng Trị

  Ứng dụng phần mềm res2dinv xử lý số liệu địa vật lý nhằm đánh giá sơ bộ cấu trúc địa chất và dự báo vùng chứa nước dưới đất khu vực Mỹ Thủy tỉnh Quảng Trị

  Gồm 3 chương: 1. Khái quát về khu vực nghiên cứu: Đặc điểm địa lý tự nhiên, kinh tế và nhân văn; lịch sử nghiên cứu; đặc điểm địa chất khu vực; 2. Phương pháp nghiên cứu và công tác thực địa; 3. Kết quả nghiên cứu: đặc điểm điện trở suất khu vực nghiên cứu; xử lý số liệu đo đạc; luận giải kết quả. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên...

   4 p husc 26/11/2015 325 1

 • Nghiên cứu tách chiết hoạt chất kiệt lỵ trong lá mơ lông

  Nghiên cứu tách chiết hoạt chất kiệt lỵ trong lá mơ lông

  Nghiên cứu về phương pháp tách chiết alkaloid trong lá mơ tam thể ở địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chí: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 054 3822440 – 054 3832447

   7 p husc 10/04/2015 296 2

 • Bất đẳng thức Gronwall ngẫu nhiên

  Bất đẳng thức Gronwall ngẫu nhiên

  Một số bất đẳng thức: bất đẳng thức Cauchy, Cauchy - Bunhikowski, Gronwall; Tích phân Ito; Bất đẳng thức Gronwall ngẫu nhiên và ứng dụng của nó. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chí: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 054 3822440 – 054 3832447

   7 p husc 15/04/2015 284 1

 • Tìm hiểu khả năng phân giải chitin của xạ khuẩn

  Tìm hiểu khả năng phân giải chitin của xạ khuẩn

  Báo cáo gồm 4 phần: 1. Tổng quan tài liệu: đặc tính sinh học của xạ khuẩn, sơ lược về enzyme chitinase, ứng dụng của enzyme chitinase, đại cương về chitin và chitosan; 2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu; 3. Kết quả nghiên cứu: phân lập và tuyển chọn các xạ khuẩn có khả năng phân giải chitin, đặc điểm hình thái chủng xạ khuẩn X75 và X83, ảnh...

   5 p husc 06/11/2015 283 2

 • Tiểu thuyết Việt Nam giai đoạn 1930 - 1945, nhìn từ góc độ tự sự học

  Tiểu thuyết Việt Nam giai đoạn 1930 - 1945, nhìn từ góc độ tự sự học

  Gồm: 1. Sự hình thành phương thức tự sự hiện đại trong văn học Việt Nam đầu thế kỷ XX. 2. Mô hình tự sự và những điểm nổi bật trong nghệ thuật tự sự của tiểu thuyết Tự lực văn đoàn. 3. Mô hình tự sự và những điểm nổi bật trong nghệ thuật tự sự của tiểu thuyết hiện thực phê phán. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa...

   7 p husc 22/01/2016 273 1

 • Đánh giá chất lượng nước sông Như Ý - Thành phố Huế

  Đánh giá chất lượng nước sông Như Ý - Thành phố Huế

  Gồm 3 chương: 1. Tổng quan: sông Như Ý, sự ô nhiễm nguồn nước mặt, nguyên nhân gây ô nhiễm, hiện tượng nước bị ô nhiễm, sự phú dưỡng, thông số đánh giá chất lượng nước mặt, phương pháp đánh giá chất lượng nước; 2. Nội dung và phương pháp nghiên cứu; 3. Kết quả và thảo luận: đánh giá biến động chất lượng nước theo thời gian dựa vào...

   10 p husc 25/11/2015 271 4

 • Chế tạo máy rửa siêu âm công suất trên cơ sở biến tử gốm áp điện hệ PZT pha tạp

  Chế tạo máy rửa siêu âm công suất trên cơ sở biến tử gốm áp điện hệ PZT pha tạp

  Gồm: 1. Nghiên cứu chế tạo gốm áp điện trên cơ sở PZT pha tạp; 2. Chế tạo máy rửa siêu âm; 3. Chế tạo biến tử siêu âm cho máy thăm dò tim thai nhi HP - 50 XM; 4. Chế tạo máy phun khí dung và máy siêu âm xử lý mẫu sử dụng gốm áp điện cứng. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 054 3822440 – 054 3832447

   9 p husc 19/02/2016 251 1

 • Nghiên cứu các tính chất quang phổ của vật liệu lân quang SrAl2O4 pha tạp nguyên tố đất hiếm

  Nghiên cứu các tính chất quang phổ của vật liệu lân quang SrAl2O4 pha tạp nguyên tố đất hiếm

  Xác định công nghệ chế tạo vật liệu SrAl2O4: Eu2+, Dy3+; khảo sát cấu trúc của vật liệu đã chế tạo; thiết kế, lắp đặt các phép đo quang PL và nhiệt phát quang; khảo sát các đặc trưng quang phổ: nhiệt phát quang, quang phát quang và tắt dần phát quang. Xác định các thông số động học TL của các vật liệu này. Tìm hiểu cơ chế phát lân quang vật...

   4 p husc 19/02/2016 249 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số