• Nghiên cứu các quá trình động học trong Laser khí CO2 có sử dụng chất phụ gia

  Nghiên cứu các quá trình động học trong Laser khí CO2 có sử dụng chất phụ gia

  Tìm ra các quy luật biến đổi các tham số động học trong môi trường hoạt tính nhiều thành phần của laser khí CO2 có sử dụng chất phụ gia; tối ưu hóa các tham số phóng điện của laser khí CO2 để nâng cao hiệu suất bơm điện cho laser. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 054 3822440 – 054 3832447

   6 p husc 19/02/2016 207 1

 • Việc thực hiện mô hình đào tạo theo học chế tín chỉ tại trường Đại học Khoa học, Đại học Huế - Những thách thức và giải pháp

  Việc thực hiện mô hình đào tạo theo học chế tín chỉ tại trường Đại học Khoa học, Đại học Huế - Những thách thức và giải pháp

  Gồm 2 chương: 1. Cơ sở lý luận và thực tiễn; 2. Những thách thức trong việc thực hiện mô hình đào tạo theo học chế tín chỉ tại trường ĐHKH - Đại học Huế. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447

   9 p husc 04/12/2015 207 1

 • Lực lượng lao động nông nghiệp nông thôn Thừa Thiên Huế hiện nay thực trạng và giải pháp

  Lực lượng lao động nông nghiệp nông thôn Thừa Thiên Huế hiện nay thực trạng và giải pháp

  Làm rõ vai trò của người lao động nông nghiệp nông thôn trong mối quan hệ với tư liệu sản xuất, cũng như quan hệ sản xuất; vai trò quyết định của người lao động trong sản xuất , quản lý sản xuất từ đó quyết định đến năng suất, chất lượng hiệu quả; lý gải thực trạng và những nhân tố tác động đến lực lượng lao động nông thôn Thừa...

   6 p husc 19/02/2016 206 1

 • Các hình thức liên kết trong kết cấu gỗ của nhà rường Huế

  Các hình thức liên kết trong kết cấu gỗ của nhà rường Huế

  Giới thiệu một vài hình thức mộng liên kết chính của cấu kiện gỗ trong nhà rường dưới góc độ kỹ thuật, Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 054 3822440 – 054 3832447

   7 p husc 16/12/2015 206 1

 • Nghiên cứu lý thuyết SVM và mô hình ứng dụng cho bài toán nhận dạng chữ viết tay hạn chế

  Nghiên cứu lý thuyết SVM và mô hình ứng dụng cho bài toán nhận dạng chữ viết tay hạn chế

  Đề xuất một mô hình cho việc nhận dạng chữ Việt viết tay hạn chế dựa trên cơ sở lý thuyết SVM. Đề xuất phương pháp trích chọn đặc trưng hiệu quả cho bài toán nhận dạng chữ viết tay theo ý tưởng của phép biến đổi wavelet Haar và đã chứng minh được tính bất biến của đặc trưng đối với ảnh ký tự đầu vào. Ghi chú: Tài liệu toàn văn...

   6 p husc 18/02/2016 204 1

 • Hoạt động kinh tế của cộng đồng người Hoa ở một số đô thị miền Trung Việt Nam từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XIX

  Hoạt động kinh tế của cộng đồng người Hoa ở một số đô thị miền Trung Việt Nam từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XIX

  Quá trình hòa nhập vào cộng đồng các dân tộc Việt Nam của các tộc người - quá trình hòa nhập vào các địa phương miền Trung của một tộc người thiểu số đặc biệt là người Hoa; Làm cơ sở cho việc tìm hiểu dấu ấn kinh tế - xã hội của tộc người này ở các đô thị miền Trung Việt Nam. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email:...

   8 p husc 13/01/2016 203 10

 • Tổng hợp este n- propyl cinnamat từ benzaldehyd

  Tổng hợp este n- propyl cinnamat từ benzaldehyd

  Gồm 3 chương: 1. Tổng quan tài liệu ; 2. Nội dung và phương pháp nghiên cứu ; 3. Kết quả và thảo luận: các thông số vật lý, phổ hồng ngoại, phổ tử ngoại của acid cinnamic điều chế, các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp n- propyl cinnamiat, xác định một số đặc trưng của sản phẩm. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email:...

   4 p husc 27/10/2015 203 1

 • Nghiên cứu chế tạo biến tử siêu âm công suất kiểu hội tụ

  Nghiên cứu chế tạo biến tử siêu âm công suất kiểu hội tụ

  Tổng quan về siêu âm công suất. Nghiên cứu chế tạo biến từ áp điện trên cơ sở hệ vật liệu PZT (51/49) 0,4%wt MnO2 - pha tạp ZnO và chế tạo thiết bị siêu âm dạng hội tụ. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 054 3822440 – 054 3832447

   4 p husc 07/12/2015 201 1

 • Đặc điểm phân đới biến chất ở địa khối Kon Tum

  Đặc điểm phân đới biến chất ở địa khối Kon Tum

  Đặc điểm thạch học, điều kiện biến chất của các đá biến chất ở địa khối Kon Tum. Xác định các tổ hợp khoáng vật cộng sinh, xác định điều kiện biến chất P-T trên cơ sở đó khoanh định các đới biến chất ở địa khối Kon Tum. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 054 3822440 – 054 3832447

   7 p husc 17/12/2015 197 1

 • Quá trình mở đất miền Tây Nam Bộ dưới thời các chúa Nguyễn (1679-1757)

  Quá trình mở đất miền Tây Nam Bộ dưới thời các chúa Nguyễn (1679-1757)

  Gồm 3 chương: 1. Miền Tây Nam Bộ trước thời các chúa Nguyễn; 2. Công cuộc mở mang miền Tây Nam Bộ của các chúa Nguyễn; 3. Phương thức và hệ quả của công cuộc mở mang miền Tây Nam Bộ của các chúa Nguyễn. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447

   17 p husc 01/12/2015 197 1

 • Giáo dục và khoa cử Việt Nam thời Nguyễn (1802 - 1884)

  Giáo dục và khoa cử Việt Nam thời Nguyễn (1802 - 1884)

  Gồm 4 chương: 1. Bối cảnh lịch sử và chính sách giáo dục của Triều Nguyễn; 2. Hệ thống giáo dục dưới triều Nguyễn; 3. Hệ thống khoa cử dưới triều Nguyễn; 4. Việc sử dụng người đỗ đạt và đóng góp của họ trong xã hội. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 054 3822440 – 054 3832447

   9 p husc 13/01/2016 193 2

 • Nghiên cứu thành phần loài của một số bộ côn trùng ở nước vùng ven vườn quốc gia Bạch Mã, tỉnh Thừa Thiên Huế.

  Nghiên cứu thành phần loài của một số bộ côn trùng ở nước vùng ven vườn quốc gia Bạch Mã, tỉnh Thừa Thiên Huế.

  Danh mục thành phần các loài côn trùng, cấu trúc thành phần loài côn trùng ở nước ở vườn quốc gia Bạch Mã. Một số họ côn trùng chiếm ưu thê, tính đa dạng sinh thái và dinh dưỡng. Chỉ số đa dạng và chất lượng nước. Mối quan hệ thành phần các loài côn trùng ở nước vùng Bạch mã với các thủy vực khu hệ khác. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên...

   7 p husc 21/04/2015 192 25

Hướng dẫn khai thác thư viện số