• Nghiên cứu lý thuyết SVM và mô hình ứng dụng cho bài toán nhận dạng chữ viết tay hạn chế

  Nghiên cứu lý thuyết SVM và mô hình ứng dụng cho bài toán nhận dạng chữ viết tay hạn chế

  Đề xuất một mô hình cho việc nhận dạng chữ Việt viết tay hạn chế dựa trên cơ sở lý thuyết SVM. Đề xuất phương pháp trích chọn đặc trưng hiệu quả cho bài toán nhận dạng chữ viết tay theo ý tưởng của phép biến đổi wavelet Haar và đã chứng minh được tính bất biến của đặc trưng đối với ảnh ký tự đầu vào. Ghi chú: Tài liệu toàn văn...

   6 p husc 18/02/2016 222 1

 • Hợp đồng vay tài sản theo pháp luật dân sự Việt Nam và thực tiễn giải quyết tại tòa án nhân dân thành phố Huế từ năm 2003 - 2005

  Hợp đồng vay tài sản theo pháp luật dân sự Việt Nam và thực tiễn giải quyết tại tòa án nhân dân thành phố Huế từ năm 2003 - 2005

  Đề tài nghiên cứu các vấn đề lý luận cơ bản của hợp đồng vay tài sản theo luật dân sự Việt Nam bao gồm: Phân tích những điểm tiến bộ, hợp lý; phân tích những hạn chế, đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện. Ngoài ra đề tài tài còn nghiên cứu thực tiễn áp dụng hợp đồng vay tài sản tại Tòa án nhân dân thành phố Huế từ năm 2003 đến năm...

   6 p husc 14/12/2015 222 1

 • Nghiên cứu các quá trình động học trong Laser khí CO2 có sử dụng chất phụ gia

  Nghiên cứu các quá trình động học trong Laser khí CO2 có sử dụng chất phụ gia

  Tìm ra các quy luật biến đổi các tham số động học trong môi trường hoạt tính nhiều thành phần của laser khí CO2 có sử dụng chất phụ gia; tối ưu hóa các tham số phóng điện của laser khí CO2 để nâng cao hiệu suất bơm điện cho laser. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 054 3822440 – 054 3832447

   6 p husc 19/02/2016 220 1

 • Lực lượng lao động nông nghiệp nông thôn Thừa Thiên Huế hiện nay thực trạng và giải pháp

  Lực lượng lao động nông nghiệp nông thôn Thừa Thiên Huế hiện nay thực trạng và giải pháp

  Làm rõ vai trò của người lao động nông nghiệp nông thôn trong mối quan hệ với tư liệu sản xuất, cũng như quan hệ sản xuất; vai trò quyết định của người lao động trong sản xuất , quản lý sản xuất từ đó quyết định đến năng suất, chất lượng hiệu quả; lý gải thực trạng và những nhân tố tác động đến lực lượng lao động nông thôn Thừa...

   6 p husc 19/02/2016 219 1

 • Việc thực hiện mô hình đào tạo theo học chế tín chỉ tại trường Đại học Khoa học, Đại học Huế - Những thách thức và giải pháp

  Việc thực hiện mô hình đào tạo theo học chế tín chỉ tại trường Đại học Khoa học, Đại học Huế - Những thách thức và giải pháp

  Gồm 2 chương: 1. Cơ sở lý luận và thực tiễn; 2. Những thách thức trong việc thực hiện mô hình đào tạo theo học chế tín chỉ tại trường ĐHKH - Đại học Huế. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447

   9 p husc 04/12/2015 219 1

 • Tổng hợp este n- propyl cinnamat từ benzaldehyd

  Tổng hợp este n- propyl cinnamat từ benzaldehyd

  Gồm 3 chương: 1. Tổng quan tài liệu ; 2. Nội dung và phương pháp nghiên cứu ; 3. Kết quả và thảo luận: các thông số vật lý, phổ hồng ngoại, phổ tử ngoại của acid cinnamic điều chế, các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp n- propyl cinnamiat, xác định một số đặc trưng của sản phẩm. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email:...

   4 p husc 27/10/2015 216 1

 • Hoạt động kinh tế của cộng đồng người Hoa ở một số đô thị miền Trung Việt Nam từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XIX

  Hoạt động kinh tế của cộng đồng người Hoa ở một số đô thị miền Trung Việt Nam từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XIX

  Quá trình hòa nhập vào cộng đồng các dân tộc Việt Nam của các tộc người - quá trình hòa nhập vào các địa phương miền Trung của một tộc người thiểu số đặc biệt là người Hoa; Làm cơ sở cho việc tìm hiểu dấu ấn kinh tế - xã hội của tộc người này ở các đô thị miền Trung Việt Nam. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email:...

   8 p husc 13/01/2016 215 10

 • Nghiên cứu chế tạo biến tử siêu âm công suất kiểu hội tụ

  Nghiên cứu chế tạo biến tử siêu âm công suất kiểu hội tụ

  Tổng quan về siêu âm công suất. Nghiên cứu chế tạo biến từ áp điện trên cơ sở hệ vật liệu PZT (51/49) 0,4%wt MnO2 - pha tạp ZnO và chế tạo thiết bị siêu âm dạng hội tụ. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 054 3822440 – 054 3832447

   4 p husc 07/12/2015 214 1

 • Đánh giá chất lượng nước sông Như Ý - Thành phố Huế

  Đánh giá chất lượng nước sông Như Ý - Thành phố Huế

  Giới thiệu về sông Như Ý: Sự ô nhiễm nguồn nước mặt, nguyên nhân ô nhiễm và các thông số đánh giá chất lượng nước mặt. Phương pháp đánh giá chất lượng nước. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chí: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 054 3822440 – 054 3832447

   10 p husc 10/04/2015 213 3

 • Đặc điểm phân đới biến chất ở địa khối Kon Tum

  Đặc điểm phân đới biến chất ở địa khối Kon Tum

  Đặc điểm thạch học, điều kiện biến chất của các đá biến chất ở địa khối Kon Tum. Xác định các tổ hợp khoáng vật cộng sinh, xác định điều kiện biến chất P-T trên cơ sở đó khoanh định các đới biến chất ở địa khối Kon Tum. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 054 3822440 – 054 3832447

   7 p husc 17/12/2015 212 1

 • Quá trình mở đất miền Tây Nam Bộ dưới thời các chúa Nguyễn (1679-1757)

  Quá trình mở đất miền Tây Nam Bộ dưới thời các chúa Nguyễn (1679-1757)

  Gồm 3 chương: 1. Miền Tây Nam Bộ trước thời các chúa Nguyễn; 2. Công cuộc mở mang miền Tây Nam Bộ của các chúa Nguyễn; 3. Phương thức và hệ quả của công cuộc mở mang miền Tây Nam Bộ của các chúa Nguyễn. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447

   17 p husc 01/12/2015 212 1

 • Giáo dục và khoa cử Việt Nam thời Nguyễn (1802 - 1884)

  Giáo dục và khoa cử Việt Nam thời Nguyễn (1802 - 1884)

  Gồm 4 chương: 1. Bối cảnh lịch sử và chính sách giáo dục của Triều Nguyễn; 2. Hệ thống giáo dục dưới triều Nguyễn; 3. Hệ thống khoa cử dưới triều Nguyễn; 4. Việc sử dụng người đỗ đạt và đóng góp của họ trong xã hội. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 054 3822440 – 054 3832447

   9 p husc 13/01/2016 206 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số