• Bài giảng Toán rời rạc: Đồ thị Hamilton - Trần Vĩnh Đức

  Bài giảng Toán rời rạc: Đồ thị Hamilton - Trần Vĩnh Đức

  Bài giảng Toán rời rạc: Đồ thị Hamilton cung cấp cho người học những nội dung kiến thức như: Định nghĩa (Đồ thị nửa Hamilton), định lý (Ore), chứng minh định lý Ore, định lý (Dirac), mã Gray. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   24 p husc 29/07/2021 51 0

 • Bài giảng Toán rời rạc: Tô màu đỉnh của đồ thị - Trần Vĩnh Đức

  Bài giảng Toán rời rạc: Tô màu đỉnh của đồ thị - Trần Vĩnh Đức

  Bài giảng Toán rời rạc: Tô màu đỉnh của đồ thị cung cấp cho người học những nội dung kiến thức như: Định nghĩa và ví dụ, thuật toán tham lam tô màu đỉnh, đồ thị hai phần, một số bài tập. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   44 p husc 29/07/2021 50 0

 • Bài giảng Toán rời rạc: Đồ thị phẳng - Trần Vĩnh Đức

  Bài giảng Toán rời rạc: Đồ thị phẳng - Trần Vĩnh Đức

  Bài giảng Toán rời rạc: Đồ thị phẳng cung cấp cho người học những nội dung kiến thức như: Định nghĩa đồ thị phẳng, định lý (Công thức Euler), chứng minh công thức Euler, định lý (Bất đẳng thức cạnh đỉnh), chứng minh bất đẳng thức cạnh đỉnh,… Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p husc 29/07/2021 45 0

 • Bài giảng Toán rời rạc: Kỹ thuật Hàm sinh - Trần Vĩnh Đức

  Bài giảng Toán rời rạc: Kỹ thuật Hàm sinh - Trần Vĩnh Đức

  Bài giảng Toán rời rạc: Kỹ thuật Hàm sinh cung cấp cho người học những nội dung kiến thức như: Tính các hệ số của hàm sinh, dãy Fibonacci, phân thức đơn giản. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   26 p husc 29/07/2021 36 1

 • Bài giảng Toán rời rạc: Hàm sinh - Trần Vĩnh Đức

  Bài giảng Toán rời rạc: Hàm sinh - Trần Vĩnh Đức

  Bài giảng Toán rời rạc: Hàm sinh cung cấp cho người học những nội dung kiến thức như: Đếm và đa thức, định nghĩa hàm sinh, các phép toán trên hàm sinh, một bài toán đếm. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   51 p husc 29/07/2021 39 0

 • Bài giảng Toán rời rạc: Công thức truy hồi - Trần Vĩnh Đức

  Bài giảng Toán rời rạc: Công thức truy hồi - Trần Vĩnh Đức

  Bài giảng Toán rời rạc: Công thức truy hồi cung cấp cho người học những nội dung kiến thức như: Công thức truy hồi, công thức truy hồi và hàm sinh, số Catalan, công thức truy hồi tuyến tính. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   45 p husc 29/07/2021 32 0

 • Bài giảng Toán rời rạc: Tìm kiếm trên đồ thị (Version 0.5) - Trần Vĩnh Đức

  Bài giảng Toán rời rạc: Tìm kiếm trên đồ thị (Version 0.5) - Trần Vĩnh Đức

  Bài giảng Toán rời rạc: Tìm kiếm trên đồ thị (Version 0.5) cung cấp cho người học những nội dung kiến thức như: Biểu diễn đồ thị, tìm kiếm theo chiều sâu trên đồ thị vô hướng, tìm kiếm theo chiều sâu trên đồ thị có hướng, thành phần liên thông mạnh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   58 p husc 29/07/2021 28 0

 • Bài giảng Toán rời rạc: Đường đi trên đồ thị (Version 0.2) - Trần Vĩnh Đức

  Bài giảng Toán rời rạc: Đường đi trên đồ thị (Version 0.2) - Trần Vĩnh Đức

  Bài giảng Toán rời rạc: Đường đi trên đồ thị (Version 0.2) cung cấp cho người học những nội dung kiến thức như: Khoảng cách và tìm kiếm theo chiều rộng, thuật toán Dijkstra, cài đặt hàng đợi ưu tiên, đường đi ngắn nhất khi có cạnh độ dài âm, đường đi ngắn nhất trong một DAG. Mời các bạn cùng tham khảo.

   52 p husc 29/07/2021 23 0

 • Bài giảng Toán rời rạc: Thuật toán tham lam - Trần Vĩnh Đức

  Bài giảng Toán rời rạc: Thuật toán tham lam - Trần Vĩnh Đức

  Bài giảng Toán rời rạc: Thuật toán tham lam cung cấp cho người học những nội dung kiến thức như: Cây bao trùm nhỏ nhất, mã hóa Huffman, công thức Horn, phủ các tập. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   64 p husc 29/07/2021 36 0

 • Bài giảng Toán rời rạc: Quy hoạch động - Trần Vĩnh Đức

  Bài giảng Toán rời rạc: Quy hoạch động - Trần Vĩnh Đức

  Bài giảng Toán rời rạc: Quy hoạch động cung cấp cho người học những nội dung kiến thức như: Đường đi ngắn nhất trên DAG, dãy con tăng dài nhất, khoảng cách soạn thảo, bài toán cái túi, nhân nhiều ma trận, đường đi ngắn nhất, tập độc lập trên cây. Mời các bạn cùng tham khảo.

   61 p husc 29/07/2021 23 0

 • Bài giảng Toán rời rạc: Luồng trên mạng (V0.1) - Trần Vĩnh Đức

  Bài giảng Toán rời rạc: Luồng trên mạng (V0.1) - Trần Vĩnh Đức

  Bài giảng Toán rời rạc: Luồng trên mạng cung cấp cho người học những nội dung kiến thức như: Bài toán luồng cực đại trên mạng, thuật toán Ford-Fulkerson, luồng cực đại và lát cắt cực tiểu, tính hiệu quả của thuật toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   42 p husc 29/07/2021 29 0

 • Bài giảng Toán rời rạc: Bài tập Luồng trên mạng - Trần Vĩnh Đức

  Bài giảng Toán rời rạc: Bài tập Luồng trên mạng - Trần Vĩnh Đức

  Bài giảng Toán rời rạc: Bài tập Luồng trên mạng cung cấp cho người học những nội dung kiến thức như: Tìm luồng cực đại và lát cắt cực tiểu, tìm ghép cặp cực đại trên đồ thị hai phần, tìm tập đỉnh phủ tối tiểu của đồ thị hai phần, tìm số đường đi không chung cạnh lớn nhất,… Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p husc 29/07/2021 28 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số