Ứng dụng tư liệu MODIS hỗ trợ công tác quản lý tài nguyên và môi trường

Bài viết giới thiệu một phương pháp mới trong các bản đồ biên dịch từ dữ liệu MODIS để hỗ trợ quản lý tài nguyên và môi trường. Đây là một trong số 78 kết quả nghiên cứu của dự án nghiên cứu cơ bản 7009 06 có tiêu đề: Ứng dụng thử nghiệm điện toán lưới trong môi trường và nghiên cứu thiên tai tại Việt Nam. Dữ liệu đầu vào cho nghiên cứu là bản đồ che phủ đất được phân tích bằng hỗn hợp MODIS 32 ngày do Đại học Maryland phát hành, mưa rơi, SRTM.