Thảo luận địa chất Việt Nam

Mỗi quốc gia đều có những thành tựu nghiên cứu riêng trong các lĩnh
vực khoa học trong đó có khoa học Địa Chất. Bối cảnh địa chất của mỗi
vùng nghiên cứu đều nằm trong một bối cảnh địa chất chung khu vực,
được xác lập dựa trên những nghiên cứu lâu dài và có kế thừa của các
nhà địa chất qua từng thời kì.
Những vấn đề được đặt ra khi nghiên cứu địa chất:
1)Làm thế nào để nắm chắc được cấu trúc địa chất các phân vị địa tầng,
hoạt động kiến tạo...của vùng đang tiến hành nghiên cứu
2)Làm thế nào để được cái nhìn tổng thể về địa chất và tài nguyên đất
nước phục vụ trực tiếp nền kinh tế quốc dân.
Một trong những công tác quan trọng nghiên cứu địa chất là thành
lập các các cột địa tầng tổng hợp trong khu vực nghiên cứu. Trong cột
này ta biểu diễn các đá (trầm tích, magma, biến chất) , các thể địa chất
,tuổi của các thành tạo thạch học, kí hiệu, bề dày và mô tả đặc điểm
thạch học, hóa đá,phản ánh ranh giới chỉnh hợp hoặc bất chỉnh hợp.