Bài giảng môn địa chất công trình_ Chương 5: Vận động nước dưới đất

Địa chất công trình là ngành học nghiên cứu đất đá thuộc phần
trên của vỏ quả đất như : Thành phần, các tính chất cơ lý . . . và
các hiện tượng địa chất động lực, ngoài ra, còn sử dụng kiến
thức về địa chất thủy văn để đánh giá sự ảnh hưởng của nước
dưới đất đối với các đặc tính cơ-lý của đất đá . . .