Ứng dụng GIS trong đánh giá đất đai phục vụ qui hoạch phát triển cây cao su tiểu điền tại Huyện Hải Lăng tỉnh Quảng Trị

Tác giả tiến hành nghiên cứu đề tài này với mục đích là đánh giá khả năng thích nghi đất đai, nhằm đề xuất các diện tích đất thích hợp nhất cho việc phát triển loại hình sử dụng đất trồng cây cao su tại vùng gò đồi huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị theo hướng kết hợp công nghệ GIS và phương pháp đánh giá đất theo tổ chức lương nông thế giới (FAO, 1976) được điều chỉnh cho điều kiện Việt Nam.