Sử dụng hàm trọng lượng - tuyến nhằm tăng cường độ phân giải trong phân tích tài liệu từ và trọng lực bằng phép biến đổi Wavelet

Trong bài báo này, đã sử dụng hàm trọng số dòng (LWF) để xử lý dữ liệu quan sát để tăng cường độ phân giải của kết quả của phương pháp MED. Thứ nhất, phương pháp được áp dụng trên mô hình trọng lực lý thuyết và mô hình thí nghiệm từ tính để chứng minh độ tin cậy của phương pháp.