Một số vấn đề về thành phần và đặc điểm Sericit

Tại Việt Nam, sericit đã được quan tâm như là một vật liệu công nghiệp tiềm năng. Nghiên cứu này thảo luận về một số vấn đề về thành phần và đặc tính của ser serite sau đây với khái niệm làm rõ về Cồn sericite và trong danh pháp quốc tế của mica và gợi ý một tên gọi là di di vermiculit (trong tiếng Việt) cho khoáng sản chính của ser serite.