Kết quả ứng dụng phương pháp xử lý khe nứt nội lớp trầm tích để nghiên cứu trạng thái cổ ứng suất và quy luật địa động lực của vỏ Trái Đất vùng Tây Bắc Việt Nam

Bài viết này trình bày kết quả điều tra gãy xương ở Tây Bắc Việt Nam bằng phương pháp phân tích gãy xương lớp bên trong mới và dữ liệu xử lý máy tính. Các vết nứt của trầm tích ở các độ tuổi khác nhau (từ Precambrian đến Đệ tứ) bị lẫn lộn và phân tích.