Kết nối độ cao chuẩn xác định từ đo cao thủy chuẩn truyền thống và từ đo cao GPS

Dựa trên nền tảng lý thuyết về chiều cao bình thường, tác giả chỉ ra sự cần thiết phải cung cấp cùng một ellipsoid bình thường để tính toán sự bất thường về chiều cao và chiều cao trắc địa trong việc cân bằng GPS và để nhận được trọng lực bình thường khi xác định độ cao thông thường dữ liệu.