Ebook Vai trò của các tổ chức xã hội đối với phát triển và quản lý xã hội: Phần 2

Nối tiếp phần 1 của ebook "Vai trò của các tổ chức xã hội đối với phát triển và quản lý xã hội" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về vai trò của các tổ chức xã hội ở nước ta hiện nay, hoạt động của các hội chính trị - xã hội và chính trị - xã hội - nghề nghiệp, hoạt động của các xã hội, nhân đạo, từ thiện, hoạt động của các hội xã hội nghề nghiệp, hoạt động của các hiệp hội kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.