Ebook Vai trò của các tổ chức xã hội đối với phát triển và quản lý xã hội: Phần 1

Để giúp bạn đọc có thêm tài liệu tìm hiểu về vai trò của các tổ chức xã hội ở các nước trên thế giới và ở Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Vai trò của các tổ chức xã hội đối với sự phát triển và quản lý xã hội. Phần 1 của cuốn sách trình bày các nội dung chính sau: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về vai trò của các tổ chức xã hội đối với phát triển xã hội, nhận thức về vai trò của các xã hội, quá trình hình thành và phát triển của các tổ chức xã hội, phương hướng phát huy vai trò của các tổ chức xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo.