Ebook Nâng cao năng lực lập kế hoạch dạy học của giáo viên: Phần 2

Ebook Nâng cao năng lực lập kế hoạch dạy học của giáo viên - Phần 2 gồm 2 module 15 và 16. Nội dung 2 module này sẽ cung cấp cho người học kiến thức về các yếu tố ảnh hưởng tới thực hiện kế hoạch dạy học, hồ sơ dạy học.