Ebook Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam: Phần 2

Nối tiếp phần 1 của ebook "Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam" phần 2 tiếp tục trình bày các bài giảng về Đảng Cộng sản Việt Nam như: Cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội - giai đoạn tìm tòi con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam (1975-1986), quá trình tiếp tục đổi mới toàn diện đưa đất nước chuyển dần sang thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa (1987-2001), độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, xây dựng khối liên minh công - nông - trí vững mạnh, mở rộng và tăng cường khối đoàn kết. Mời các bạn cùng tham khảo.