Ebook Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam: Phần 1

Ebook Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam: Phần 1 trình bày các bài giảng xoay quanh các nội dung về lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam như: Đối tượng nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu lịch sử Đảng, Đảng Công sản Việt Nam ra đời, Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945), Đảng lãnh đạo xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng trong những năm 1945-1946, Đảng lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975). Mời các bạn cùng tham khảo.