Bảo vệ quyền trẻ em trong pháp luật Việt Nam thực trạng và giải pháp

Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản của sự điều chỉnh về quyền trẻ em, một số kiến nghị và giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo vệ quyền trẻ em.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ:
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 054 3822440 – 054 3832447