Bài giảng Hải dương học: Chương 4

Bài giảng Hải dương học: Chương 4 - Thủy triều có nội dung trình bày thuật ngữ thiên văn và thủy văn, lực tạo triều, phân tích thủy triều, dự báo triều, thủy triều biển đông, cửa sông và thủy triều vùng cửa sông.