• Tổ chức và hoạt động phòng thủ vùng biển các tỉnh Miền Trung dưới triều Nguyễn: thời kỳ 1802 - 1858

  Tổ chức và hoạt động phòng thủ vùng biển các tỉnh Miền Trung dưới triều Nguyễn: thời kỳ 1802 - 1858

  Nghiên cứu việc tổ chức và hoạt động phòng thủ vùng biển, bao gồm cả cửa biển, mặt biển và hải đảo ở miền Trung nhằm bảo vệ chủ quyền về vùng biển nói riêng và chủ quyền của Quốc gia nói chung của triều Nguyễn. Phân tích tính hiệu quả - hạn chế cũng như kinh nghiệm lịch sử từ triều Nguyễn phục vụ cho...

   2 p husc 16/03/2015 73 1

 • Xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ các bộ quản lý ở tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm 1990 đến năm 2000

  Xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ các bộ quản lý ở tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm 1990 đến năm 2000

  Trình bày công tác xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý (bao gồm cả quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý) ở tỉnh Thừa Thiên Huế trong 10 năm cuối thế kỷ XX. Đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ quản lý và rút ra một số bài học kinh nghiệp trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh. Góp phần vào...

   3 p husc 16/03/2015 136 1

 • Phong trào đô thị Huế trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước giai đoạn 1965 - 1968

  Phong trào đô thị Huế trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước giai đoạn 1965 - 1968

  Nghiên cứu phong trào phong trào đô thị Huế (1965 - 1968). Chính sách thống trị của Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm ở Thừa Thiên Huế (1965 - 1968); Tính chất, đặc điểm, ý nghĩa và bài học kinh nghiệm của phong trào đô thị Huế (1965 - 1968).

   3 p husc 16/03/2015 84 1

 • Hệ thống sơn phòng triều Nguyễn ở một số tỉnh miền Trung nửa sau thế kỷ XIX

  Hệ thống sơn phòng triều Nguyễn ở một số tỉnh miền Trung nửa sau thế kỷ XIX

  Nghiên cứu bối cảnh lịch sử và sự hình thành hệ thống sơn phòng ở một số tỉnh miền Trung; Kiến trúc quân sự của các công trình sơn phòng triều Nguyễn; Vai trò thực trạng và ý nghĩa của các sơn phòng Triều Nguyễn ở một số tỉnh miền Trung nửa sau thế kỷ 19.

   13 p husc 13/03/2015 32 1

 • Giáo dục đại học ở miền Nam Việt Nam thời kỳ 1954 - 1975

  Giáo dục đại học ở miền Nam Việt Nam thời kỳ 1954 - 1975

  Nghiên cứu về tổ chức giáo dục, đặc điểm hoạt động và vai trò của giáo dục ở miền Nam Việt Nam thời kỳ 1954-1975.

   12 p husc 13/03/2015 102 1

 • Phong trào đấu tranh chính trị trong kháng chiến chống Mỹ ở tỉnh Quảng Trị giai đoạn 1954 - 1963

  Phong trào đấu tranh chính trị trong kháng chiến chống Mỹ ở tỉnh Quảng Trị giai đoạn 1954 - 1963

  Nghiên cứu phong trào đấu tranh chính trị của nhân dân Quảng Trị nhằm thấy rõ hơn âm mưu, chính sách thống trị của Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm ở Quảng Trị; tính chất phức tạp và quyết liệt của phong trào đấu tranh chính trị và một số hình thức đấu tranh vũ trang hỗ trợ cho đấu tranh chính trị trong phạm vi...

   9 p husc 13/03/2015 90 1

 • Tìm hiểu và xây dựng khung ứng dụng cho Elearning

  Tìm hiểu và xây dựng khung ứng dụng cho Elearning

  Nghiên cứu những vấn đề cơ bản về Elearning, tìm hiểu khung ứng dụng Elearning, các mô hình Elearning và khả năng ứng dụng của nó, mô hình khái niệm và khung ứng dụng, cài đặt và thử nghiệm của Elearning

   3 p husc 13/03/2015 190 1

 • Khai phá luật kết hợp từ cơ sở dữ liệu

  Khai phá luật kết hợp từ cơ sở dữ liệu

  Trình bày tổng quan về khai phá tri thức và khai phá dữ liệu, khai phá luật kết hợp từ cơ sở dữ liệu, một số đánh giá các thuật toán, cài đặt thử nghiệm

   3 p husc 13/03/2015 292 1

 • Mô hình hóa E-learning cho việc giảng dạy đại số đại cương

  Mô hình hóa E-learning cho việc giảng dạy đại số đại cương

  Tìm hiểu bản chất phương thức đào tạo E-learning; Những nguyên tắc trong xây dựng cấu trúc nền E- learning và xây dựng bài giảng điện tử; Khung làm việc logic tổng quát cho E- learning; Đại số đại cương: Phép tính đại số, cấu trúc, tính chất, ứng dụng. Nghiên cứu các nội dung chủ yếu trên và vận dụng vào Mô hình...

   3 p husc 13/03/2015 203 1

 • Search Engine và thuật toán đối sánh đa mẫu cho hệ thống tìm kiếm thông tin trên mạng

  Search Engine và thuật toán đối sánh đa mẫu cho hệ thống tìm kiếm thông tin trên mạng

  Trình bày đặc tính, cơ chế, cấu trúc và một số vấn đề liên quan đến bộ công cụ SE và một số giải pháp liên quan. Phân tích, đánh giá một số bộ công cụ SE điển hình thông dụng hiện nay. Giới thiệu vấn đề về đối sánh mẫu trong bài toán tìm kiếm chuỗi trên văn bản. Nghiên cứu đề xuất thuật toán đối...

   3 p husc 13/03/2015 234 2

 • Khai phá dữ liệu theo cách theo cách tiếp cận tập thô

  Khai phá dữ liệu theo cách theo cách tiếp cận tập thô

  Nghiên cứu các phương pháp khai phá dữ liệu và tìm hiểu các kiến thức cơ bản về lý thuyết tập thô. Xây dựng các thuật toán khai phá dữ liệu theo cách tiếp cận tập thô - Ứng dụng lý thuyết tập thô trong khai phá dữ liệu

   3 p husc 13/03/2015 62 1

 • Tìm hiểu một số lớp phụ thuộc Boole trong cơ sở dữ liệu quan hệ

  Tìm hiểu một số lớp phụ thuộc Boole trong cơ sở dữ liệu quan hệ

  Trình bày chi tiết một số lớp phụ thuộc Boole và các ví dụ cụ thể để minh họa. Nghiên cứu mối quan hệ giữa ánh xạ đóng với các lớp phụ thuộc Boole và vận dụng khái niệm ánh xạ đóng này để mô tả các khái niệm liên quan đến các lớp phụ thuộc Boole

   3 p husc 13/03/2015 25 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số