• Đời sống kinh tế - xã hội cư dân đầm phá Bắc Tam Giang Thừa Thiên Huế

  Đời sống kinh tế - xã hội cư dân đầm phá Bắc Tam Giang Thừa Thiên Huế

  Tìm hiểu rõ một số vấn đề về lĩnh vực kinh tế, tổ chức và quản lý cộng đồng của cư dân đầm phá Bắc Tam Giang trong lịch sử. Nghiên cứu những vấn đề kinh tế - xã hội hiện nay đang diễn ra trong đời sống cư dân đầm phá Bắc Tam Giang. Những giải pháp phát huy thành tựu đạt được và khắc phục những hạn...

   3 p husc 20/03/2015 89 1

 • Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt ở thành phố Huế

  Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt ở thành phố Huế

  Khảo sát tổng thể việc thờ cúng tổ tiên của người Việt. Nghiên cứu về điều kiện tự nhiên, lịch sử cư dân và cơ sở hình thành việc thờ cúng tổ tiên ở Huế. Phân tích những yếu tố tích cực cần phát huy và những hủ tục cần loại bỏ để tạo nên môi trường văn hóa truyền thống Huế ngày càng trong lành,...

   1 p husc 20/03/2015 82 1

 • Tri thức bản địa của người Cơtu ở huyện Nam Đông trong sản xuất nông - lâm nghiệp

  Tri thức bản địa của người Cơtu ở huyện Nam Đông trong sản xuất nông - lâm nghiệp

  Tìm hiểu các giá trị tri thức bản địa và các phong tục tập quán - luật tục của người Cơtu trong quá trình khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên vùng núi huyện Nam Đông. Nghiên cứu vai trò của tri thức bản địa trong chiến lược phát triển bền vững ở miền núi; giải quyết mối quan hệ giữa truyền thống và hiện đại...

   3 p husc 20/03/2015 111 1

 • Văn hóa Chămpa ở Quảng Trị di tích và huyền thoại

  Văn hóa Chămpa ở Quảng Trị di tích và huyền thoại

  Nghiên cứu địa lý, dân cư, lịch sử và văn hóa; di tích và những huyền thoại Chămpa ở Quảng Trị. Phân loại, khảo tả hiện trạng, nhận định về quy mô, cấu trúc, kỹ thuật, niên đại và giá trị lịch sử, nghệ thuật của một số di tích tiêu biểu. Tìm hiểu nội dung một số câu chuyện mang tính huyền tích, một số giai...

   4 p husc 20/03/2015 124 1

 • Các nghề thủ công truyền thống của người Việt ở Quảng Trị

  Các nghề thủ công truyền thống của người Việt ở Quảng Trị

  Nghiên cứu một số nghề thủ công truyền thống tiêu biểu nổi trội ở các làng xã nông nghiệp. Phản ánh vai trò vị trí của nghề thủ công truyền thống trong việc phát triển kinh tế, văn hóa- xã hộin của tỉnh Quảng Trị; Những tiềm năng, lợi thế, những cơ hội và thách thức trong việc phát triển và mở rộng nghề...

   3 p husc 20/03/2015 100 1

 • Đồng bào các dân tộc thiểu số mang họ Hồ ở A Lưới - Thừa Thiên Huế trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

  Đồng bào các dân tộc thiểu số mang họ Hồ ở A Lưới - Thừa Thiên Huế trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

  Tìm hiểu đặc điểm tự nhiên và dân cư ở A Lưới. Nghiên cứu cộng đồng các tộc người thiểu số về lòng yêu nước, quá trình hình thành họ Hồ và những đóng góp của đồng bào các dân tộc thiểu số mang họ Hồ ở A Lưới trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo...

   6 p husc 20/03/2015 114 1

 • Ý nghĩa và biểu tượng trong kiến thức (Motif) trang trí Huế giai đoạn 1802 - 1945

  Ý nghĩa và biểu tượng trong kiến thức (Motif) trang trí Huế giai đoạn 1802 - 1945

  Nghiên cứu về triều Nguyễn về những đặc điểm lịch sử - văn hóa Huế qua những hình ảnh biểu hiện trên trang trí kiến trúc, vật dụng sinh hoạt, giải trí... ; Những nhân tố làm nên văn hóa - mỹ thuật Huế; chất liệu - mỹ thuật và mối quan hệ giữa chúng với đề tài trang trí; kiến thức trang trí Huế.

   3 p husc 20/03/2015 102 1

 • Đánh giá độ phức tạp một số giải thuật song song

  Đánh giá độ phức tạp một số giải thuật song song

  Giới thiệu tổng quan về các loại kiến trúc của máy tính song song, mô hình, kiểu mạng máy tính thường được sử dụng khi xử lý các bài toán trong song song; tìm hiểu giải thuật song song và cách đánh giá tính hiệu quả của một số giải thuật song song; áp dụng các công thức tính toán để đánh giá độ phức tạp một...

   5 p husc 20/03/2015 65 1

 • Tối ưu hóa chương trình Datalog

  Tối ưu hóa chương trình Datalog

  Tìm hiểu về chương trình Datalog. Nghiên cứu tối ưu hóa chương trình Datalog và cải tiến các thuật toán (Naive, Semi-naive); Tối ưu hóa chương trình Datalog. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chí: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 054 3822440 – 054 3832447

   6 p husc 20/03/2015 35 1

 • Giải thuật song song cho bài toán tìm đường tăng luồng trong lý thuyết đồ thị hữu hạn

  Giải thuật song song cho bài toán tìm đường tăng luồng trong lý thuyết đồ thị hữu hạn

  Nghiên cứu các kiến trúc của máy tính song song, các mô hình và thuật toán trong xử lý song song. Trên cơ sở đó sẽ khai thác và áp dụng các giải thuật song song cho bài toán tìm đường tăng luồng trong lý thuyết đồ thị hữu hạn nhằm cải thiện đáng kể thời gian và tốc độ tính toán. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ...

   4 p husc 20/03/2015 101 1

 • Tìm hiểu về nhận dạng ký tự viết tay trên máy Poeket PC

  Tìm hiểu về nhận dạng ký tự viết tay trên máy Poeket PC

  Trình bày lập trình trên pocket PC; Nghiên cứu tổng quan về nhận dạng viết tay Online, nhận dạng với mô hình markov ẩn và hệ thống nhận dạng ký tự viết tay. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chí: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 054 3822440 – 054 3832447

   6 p husc 20/03/2015 81 1

 • Ứng dụng giải thuật di truyền vào một số bài toán tối ưu đa mục tiêu

  Ứng dụng giải thuật di truyền vào một số bài toán tối ưu đa mục tiêu

  Trình bày các kiến thức cơ bản về giải thuật di truyền và khảo sát ảnh hưởng của các tham số trong giải thuật di truyền; một số phương pháp giải bài toán tôi ưu đa mục tiêu. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chí: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 054 3822440 – 054 3832447

   5 p husc 20/03/2015 89 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số