• Xây dựng hệ đo khảo sát hiện tượng nhiểm xạ ánh sáng đơn sắc qua khe hẹp

  Xây dựng hệ đo khảo sát hiện tượng nhiểm xạ ánh sáng đơn sắc qua khe hẹp

  Luận văn gồm 2 chương: Chương 1. Tổng quan lý thuyết: Trình bày tổng quan ly thuyết về nhiêu xa ánh sáng; Chương 2. Thực nghiệm: Thiết kế, xây dựng hệ đo sự phân bô cương độ các vân nhiêu xa qua một khe hep từ các dung cu, vật dung có sẵn, dê tìm kiếm.

   12 p husc 13/07/2020 0 0

 • Chế tạo và khảo sát đặc trưng phát quang Ca2Al2SiO7: RE3+

  Chế tạo và khảo sát đặc trưng phát quang Ca2Al2SiO7: RE3+

  Luận văn gồm có 3 chương: Chương 1: Trình bày tổng quan về hiện tượng phát quang, cơ chế dập tắt nồng độ, cấu trúc của mạng tinh thể canxi alumino-silicate (CAS) và đặc trưng phát quang của các ion đất hiếm.; Chương 2: Mô tả quy trình, cách thức chế tạo vật liệu bằng phương pháp phản ứng pha rắn. Trình bày hệ thống các mẫu vật liệu chế tạo...

   11 p husc 13/07/2020 1 0

 • Tổng hợp và nghiên cứu khả năng diệt khuẩn của vật liệu quang xúc tác nano TiO2 pha tạp

  Tổng hợp và nghiên cứu khả năng diệt khuẩn của vật liệu quang xúc tác nano TiO2 pha tạp

  Luận văn ngoài phần mở đầu và kết luận gồm có 3 chương: Chương 1: Tổng quan về vật liệu TiO2; Chương 2: Thực nghiệm; Chương 3: Kết quả

   49 p husc 13/07/2020 0 0

 • Ảnh hưởng của nồng độ ẺUROPIUM đến đặc trưng quang phổ Ca2Al2SiO7

  Ảnh hưởng của nồng độ ẺUROPIUM đến đặc trưng quang phổ Ca2Al2SiO7

  Luận văn gồm có 3 chương: Chương I: Tổng quan lý thuyết Trong chương này chúng tôi trình bày tổng quan lí thuyết về hiện tượng phát quang, cơ sở về vật liệu silicate alumino kiềm thổ pha tạp các nguyên tố đất hiếm và một số nội dung khác liên quan; Chương II: Kỹ thuật thực nghiệm chế tạo và các phép đo khảo sát vật liệu Trong chương này chúng tôi...

   11 p husc 13/07/2020 2 0

 • Chế tạo và khảo sát đặc trưng quang phổ của Sr2Al2SiO7: Eu, RE3+

  Chế tạo và khảo sát đặc trưng quang phổ của Sr2Al2SiO7: Eu, RE3+

  Luận văn được trình bày trong ba chương: Chương 1: Trình bày tổng quan về các hiện tượng phát quang và các cơ chế động học được sử dụng để giải thích các hiện tượng này. Bên cạnh đó, các đặc trưng cấu trúc của mạng tinh thể strontium alumino-silicate Sr2Al2SiO7 (SAS) và đặc trưng phát quang của các ion đất hiếm cũng được trình bày. Nghiên cứu...

   11 p husc 13/07/2020 0 0

 • Nghiên cứu tính chất quang của dung dich cacbon nano được chế tạo từ hạt đậu xanh

  Nghiên cứu tính chất quang của dung dich cacbon nano được chế tạo từ hạt đậu xanh

  Luận văn ngoài phần mở đầu và kết luận gồm có 3 chương: Chương I trình bày lý thuyết tổng quan về vật liệu nano, đặc điểm cấu trúc và tính chất lý hóa của hạt carbon nano cũng như một số ứng dụng của vật liệu này trong sinh học; Chương II trình bày tổng quan các tài liệu nghiên cứu và kết quả chế tạo dung dịch hạt carbon nano bằng phương...

   15 p husc 13/07/2020 0 0

 • Tổng hợp và nghiên cứu cấu trúc, vi cấu trúc, tính chất quang xúc tác của màng mỏng nano TiO2

  Tổng hợp và nghiên cứu cấu trúc, vi cấu trúc, tính chất quang xúc tác của màng mỏng nano TiO2

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC --------------------------------------- NGUYỄN THỊ MỸ NỮ TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC, VI CẤU TRÚC, TÍNH CHẤT QUANG XÚC TÁC CỦA MÀNG MỎNG NANO TiO2 Chuyên ngành: Quang học Mã số: 8440109 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS. LÊ QUANG TIẾN DŨNG...

   10 p husc 13/07/2020 0 0

 • Xây dựng hệ đo khảo sát hiện tượng giao thoa ánh sáng đơn sắc

  Xây dựng hệ đo khảo sát hiện tượng giao thoa ánh sáng đơn sắc

  Nội dung của luận văn ngoài phần mở đầu, kết luận, các công trình công bố liên quan đến luận văn và tài liệu tham khảo, gồm hai chương: Chương 1: Tổng quan lý thuyết sóng ánh sáng: trình bày tổng quan về lý thuyết sóng ánh sáng, giao thoa ánh sáng …; Chương 2: Thực nghiệm. Trong chương này trình bày thiết kế, xây dựng hệ đo sự phân bố cường độ...

   12 p husc 13/07/2020 0 0

 • Khảo sát đặc trưng quang phổ của M2Al2SiO7: Eu (M: Ca, Sr)

  Khảo sát đặc trưng quang phổ của M2Al2SiO7: Eu (M: Ca, Sr)

  Ngoài phần phần mở đầu và kết luận, luận văn gồm ba chương: Chương 1: Trình bày tổng quan về hiện tượng phát quang, cơ chế dập tắt nồng độ, cấu trúc của mạng tinh thể silicate alumino kiềm thổ và đặc trưng phát quang của các ion đất hiếm; Chương 2: Mô tả quy trình, cách thức chế tạo vật liệu bằng phương pháp phản ứng pha rắn. Trình bày...

   10 p husc 13/07/2020 0 0

 • Tổng hợp bạc nano sử dụng tinh bột làm chất ổn định kết hợp vi sống

  Tổng hợp bạc nano sử dụng tinh bột làm chất ổn định kết hợp vi sống

  Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn gồm có 3 chương; Chương 1. Tổng quan về hạt bạc nano; Chương 2. Thực nghiệm; Chương 3. Kết quả và thảo luận.

   13 p husc 13/07/2020 0 0

 • Ảnh hưởng của độ bền Nb đến cấu trúc, vi cấu trúc và tính chất quang, điện của hệ gốm không chì BNKT

  Ảnh hưởng của độ bền Nb đến cấu trúc, vi cấu trúc và tính chất quang, điện của hệ gốm không chì BNKT

  Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn có 3 chương: Chương 1. Tổng quan về các đặc trưng cơ bản của gốm áp điện không chì; Chương 2. Chế tạo mẫu và nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ Nb đến cấu trúc, vi cấu trúc của hệ gốm BNKT; Chương 3. Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ Nb đến các tính chất quang, điện của hệ gốm BNKT.

   12 p husc 13/07/2020 0 0

 • Xây dựng phép đo xác định hằng số Planck bằng laser bán dẫn

  Xây dựng phép đo xác định hằng số Planck bằng laser bán dẫn

  Bố cục của luận văn, ngoài phần Mở đầu và kết luận chung, nội dung Luận văn được trình bày thành hai chương: Chương 1. Tổng quan lý thuyết: trình bày về lịch sử hình thành và các phương thức xác định giá trị hằng số Planck; tổng quan lý thuyết chất bán dẫn, quá trình tái hợp phát quang trong chất bán dẫn, cấu tạo, hoạt động và các đặc...

   12 p husc 13/07/2020 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số