• Tư tưởng của Trần Đức Thảo về nguồn gốc của ngôn ngữ và ý thức

  Tư tưởng của Trần Đức Thảo về nguồn gốc của ngôn ngữ và ý thức

  Tư tưởng biện chứng duy vật của Trần Đức Thảo về nguồn gốc ngôn ngữ và ý thức được thể hiện khá đậm nét trong triết học của ông. Để luận giải sâu sắc, khoa học về sự xuất hiện ngôn ngữ và ý thức trong con người, Trần Đức Thảo đã so sánh sự tiến hóa của các loài động vật với sự phát triển của con người. Tham khảo bài viết...

   8 p husc 31/10/2016 247 1

 • Giá trị và chuẩn mực của văn hóa đạo đức Phật giáo

  Giá trị và chuẩn mực của văn hóa đạo đức Phật giáo

  Nghiên cứu văn hóa đạo đức nói chung và văn hóa đạo đức Phật giáo nói riêng có ý nghĩa thực tiễn quan trọng bởi các công trình nghiên cứu về văn hóa đạo đức Phật giáo dưới góc độ tôn giáo, đặc biệt vấn đề thực hành tôn giáo vẫn còn ít. Bài viết phân tích một số giá trị và chuẩn mực của đạo đức Phật giáo qua các giáo lý và các...

   8 p husc 31/10/2016 244 2

 • Về học thuyết hình thái kinh tế - xã hội của C.Mác

  Về học thuyết hình thái kinh tế - xã hội của C.Mác

  Học thuyết của C.Mác về hình thái kinh tế - xã hội từ khi ra đời đã cung cấp cho giai cấp công nhân và nhân loại tiến bộ một vũ khí lý luận khoa học để đấu tranh giải phóng con người. Học thuyết đó đã và đang bị nhiều người phê phán. Trong thời đại hiện nay, trước những biến đổi to lớn của thực tiễn xã hội, đặc biệt trước sự sụp...

   10 p husc 31/10/2016 244 1

 • Thuyết tính không trong Triết học Phật giáo với việc tu dưỡng đạo đức con người Việt Nam

  Thuyết tính không trong Triết học Phật giáo với việc tu dưỡng đạo đức con người Việt Nam

  Từ việc làm rõ quan hệ giữa khái niệm “không” và thuyết tính không trong triết học Phật giáo, tác giả bài viết Thuyết tính không trong Triết học Phật giáo với việc tu dưỡng đạo đức con người Việt Nam lược khảo sự phát triển tư tưởng về tính không và đi sâu phân tích nội dung thuyết tính không như một chủ thuyết độc đáo của Phật giáo...

   10 p husc 31/10/2016 231 1

 • Đạo đức học trong một số trào lưu triết học tôn giáo phương Tây đương đại

  Đạo đức học trong một số trào lưu triết học tôn giáo phương Tây đương đại

  Trong bài viết này, các tác giả tập trung xem xét cách tiếp cận đạo đức học trong một số trào lưu triết học tôn giáo Phương Tây đương đại, đặc biệt là các trào lưu có ảnh hưởng nhất định ở Việt Nam hiện nay như chủ nghĩa Tômát mới, thuyết Tin Lành mới, chủ nghĩa hiện sinh tôn giáo... Mời bạn đọc tham khảo.

   9 p husc 31/10/2016 222 1

 • Lý thuyết phê phán của trường phái Frankfurt

  Lý thuyết phê phán của trường phái Frankfurt

  Lý thuyết phê phán của trường phái Frankfurt có ảnh hưởng mạnh mẽ tới trào lưu cánh tả phương Tây; đồng thời, trường phái này còn đi tiên phong trong việc chống lại ảnh hưởng của chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa thực chứng và thuyết kỹ trị. Lý thuyết phê phán chỉ ra tác động tiêu cực của khoa học - kỹ thuật và tiến hành phê phán xã hội...

   9 p husc 31/10/2016 194 2

 • Di sản phương pháp luận của F.A. Hayek về nghiên cứu các hiện tượng xã hội - Đinh Tuấn Minh

  Di sản phương pháp luận của F.A. Hayek về nghiên cứu các hiện tượng xã hội - Đinh Tuấn Minh

  Bài viết nhằm điểm lại những nguyên lý nền tảng trong phương pháp luận của Hayek và những luận đề quan trọng được ông rút ra từ những nguyên lý này. Những tiến triển chính yếu về phương pháp luận trong kinh tế học hiện đại cũng sẽ được đề cập nhằm làm nổi bật khả năng nhìn xa trông rộng của ông trong chủ đề này.

   23 p husc 31/10/2016 194 1

 • Nghiên cứu triết học - xã hội về môi trường sinh thái ở Việt Nam

  Nghiên cứu triết học - xã hội về môi trường sinh thái ở Việt Nam

  Bài viết tổng hợp những kết quả nghiên cứu chủ yếu về môi trường sinh thái ở Việt Nam dưới góc độ triết học - xã hội trong 45 năm qua. Những kết quả nghiên cứu đó xác định: các nguyên lý cơ bản của mối quan hệ giữa con người và xã hội với tự nhiên; các triết lý tổng quát về mối quan hệ con người - xã hội - tự nhiên; các khái niệm...

   12 p husc 31/10/2016 193 1

 • Một số nội dung cơ bản của tư tưởng triết học pháp quyền Christian Wolff (1679 - 1754)

  Một số nội dung cơ bản của tư tưởng triết học pháp quyền Christian Wolff (1679 - 1754)

  Bài viết trình bày và phân tích mối liên hệ giữa bản tính tự nhiên của con người và luật tự nhiên, giữa quyền tự nhiên của con người và vấn đề nhà nước trong tác phẩm “Những nguyên tắc cơ bản của luật tự nhiên và luật quốc tế” (Grundsọtze des Natur-und Vửlkerrechts”) xuất bản năm 1754, qua đó góp phần làm rõ một số nội dung cơ bản...

   6 p husc 31/10/2016 186 1

 • Triết lý đạo gắn với đời của Phật giáo Việt Nam

  Triết lý đạo gắn với đời của Phật giáo Việt Nam

  Suốt quá trình tồn tại và phát triển, Phật giáo đã để lại nhiều dấu ấn trong đời sống dân tộc, từ tín ngưỡng đến phong tục, tập quán, từ thế giới quan đến nhân sinh quan, từ tư tưởng đến tình cảm. Nhiều vấn đề của lịch sử văn hoá dân tộc, của lịch sử tư tưởng sẽ không được sáng tỏ nếu không hiểu được lịch sử Phật giáo...

   6 p husc 31/10/2016 184 1

 • Quan điểm macxit và một số lý thuyết phương Tây đương đại về bản chất của trí tuệ

  Quan điểm macxit và một số lý thuyết phương Tây đương đại về bản chất của trí tuệ

  Bài viết tập trung phân tích quan điểm mác xít về bản chất và vai trò của trí tuệ với tư cách là nguồn lực; đồng thời điểm qua một số lý thuyết hiện đại về trí tuệ của các tác giả phương Tây như: Spearman, Cattell, Thurstone, Jaeger, Sternberg, Gardner... Qua đó cho thấy, trí tuệ bao gồm nhiều yếu tố khá phức tạp và cuộc tranh luận vẫn chưa có...

   6 p husc 31/10/2016 179 1

 • Vài nét nhận thức luận về cái chết của Phật giáo và Công giáo

  Vài nét nhận thức luận về cái chết của Phật giáo và Công giáo

  Vấn đề về sự sống và cái chết, nhất là cuộc sống ở kiếp sau vẫn luôn luôn là vấn đề mà bất cứ con người nào trên trái đất khi đối mặt cận kề với cái chết đều quan tâm. Cái chết và sự trăn trở suy nghĩ về nó không chỉ là vấn đề của riêng ai mà là vấn đề của nhân loại. Trong bài viết này sẽ tìm hiểu sơ lược về nhận thức...

   7 p husc 31/10/2016 151 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số