Xây dựng phép đo xác định hằng số Planck sử dụng đèn LED

Nội dung luận văn, ngoài phần mở đầu và kết luận chung, nội dung luận văn được trình bày thành hai chương: Chương 1. Tổng quan lý thuyết: trình bày về lịch sử hình thành và các
phương thức xác định giá trị hằng số Planck; tổng quan lý thuyết chất bán dẫn, quá
trình tái hợp phát quang trong chất bán dẫn, cấu tạo, hoạt động và các đặc tính nổi
bật của nguồn sáng LED; Chương 2. Thực nghiệm: trình bày về việc thiết kế, xây dựng hệ đo đặc trưng vôn-ampe của đèn LED, các kết quả thực nghiệm, đo đạc trên hệ đo xây dựng
được, kết quả xác định giá trị hằng số Planck, các đề xuất, kiến nghị.