Xây dựng phép đo xác định hằng số Planck bằng laser bán dẫn

Bố cục của luận văn, ngoài phần Mở đầu và kết luận chung, nội dung Luận văn được trình bày thành hai chương: Chương 1. Tổng quan lý thuyết: trình bày về lịch sử hình thành và các
phương thức xác định giá trị hằng số Planck; tổng quan lý thuyết chất bán dẫn, quá
trình tái hợp phát quang trong chất bán dẫn, cấu tạo, hoạt động và các đặc tính nổi
bật của laser bán dẫn; Chương 2. Thực nghiệm: trình bày về việc thiết kế, xây dựng hệ đo đặc trưng vôn-ampe của laser bán dẫn, các kết quả thực nghiệm, đo đạc trên hệ đo xây
dựng được, kết quả xác định giá trị hằng số Planck, các đề xuất, kiến nghị.

Từ khóa: Luận văn thạc sĩ vật lý, Quang học

12 p thanhsy 13/07/2020 11 0