Xây dựng hệ thống thi trực tuyến cho ngành công nghệ thông tin của Đại học Huế

Xây dựng một hệ thống phần mềm phục vụ cho việc thi trực tuyến: Gồm quy trình xây dựng ngân hàng đề thi, chọn đề thi, setup đề thi lên máy tính, quy trình thi.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447