Xây dựng hệ đo khảo sát hiện tượng nhiểm xạ ánh sáng đơn sắc qua khe hẹp

Luận văn gồm 2 chương: Chương 1. Tổng quan lý thuyết: Trình bày tổng quan ly thuyết về nhiêu xa ánh sáng; Chương 2. Thực nghiệm: Thiết kế, xây dựng hệ đo sự phân bô cương độ các vân nhiêu xa qua một khe hep từ các dung cu, vật dung có sẵn, dê tìm kiếm.