Xây dựng hệ đo khảo sát hiện tượng giao thoa ánh sáng đơn sắc

Nội dung của luận văn ngoài phần mở đầu, kết luận, các công trình công bố
liên quan đến luận văn và tài liệu tham khảo, gồm hai chương: Chương 1: Tổng quan lý thuyết sóng ánh sáng: trình bày tổng quan về lý thuyết sóng ánh sáng, giao thoa ánh sáng …; Chương 2: Thực nghiệm. Trong chương này trình bày thiết kế, xây dựng hệ
đo sự phân bố cường độ hệ vân giao thoa qua khe Young. Trình bày kết quả đo đạc
trên hệ đo xây dựng được và thảo luận về các kết quả thu được và các đề xuất, kiến
nghị.