Vua Minh Mệnh với việc bảo vệ biển đảo Miền Trung

Việc bảo vệ, giữ gìn an ninh biển đảo là vô cùng quan trọng đối với một đất nước ba mặt giáp biển như nước ta. Ý thức được điều đó, trong lịch sử, có nhiều vị minh quân đã đưa ra các biện pháp quan trọng để bảo vệ chủ quyền lãnh hải. Trong thời gian trị vì của vua Minh Mệnh (1820 - 1840), ông đã ban nhiều chính sách để nhằm củng cố và quản lý một cách hiệu quả hệ thống biển đảo đất nước và đã thu được nhiều kết quả tốt.