Bài giảng Lịch sử chiến tranh và nghệ thuật quân sự Việt Nam: Chương 9 - Đại tá.TS. Phạm Quốc Văn

Chương 9 Lịch sử cuộc khách chiến chống Mỹ cứu nước trình bày nguyên nhân, đặc điểm, tính chất chiến tranh, những bước phát triển của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Mấy vấn đề nghệ thuật quân sự trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.