Về nghiệm toàn cục của phương trình vi phân đạo hàm riêng phi tuyến cấp một

Nghiên cứu một số kiến thức về ánh xạ đa trị và Bao hàm thức vi phân; các lớp hàm liên tục Lipschitz nhiều biến thức; tính duy nhất của nghiệm tựa cổ điển của Phương trình tiến hóa phi tuyến cấp một; phương trình trong không gian hàm với giá trị trên nửa vành.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447