Phân rã ổn định của không gian phân loại của nhóm Aben sơ cấp qua biểu diễn mô đun của một số nhóm tuyến tính

Tìm hiểu lý thuyết về phân tử lũy đẳng và phân rã ổn định; biểu diễn tổng quát và môđun Weyl - các biểu diễn bất đẳng quy Fp[Mn] và Fp[GLn]. Nghiên cứu hệ phân tử lũy đẳng trực giao của Fp[Gn] và các dạng tử Campbell - Selick; Phân rã B(Z/p)n+ theo nhóm nhân của các trường con của F(pn); Ma trận Cartan của Fp[GLn] và Fp[Mn].

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447