Truyện ngắn Hồ Anh Thái nhìn từ nguyên lý Carnaval

Ngoài các phần Mở đầu, Kết luận và Tài liệu tham khảo, Nội dung của luận văn được triển khai thành 3 chương: Chương 1. Lý thuyết carnaval của M. Bakhtin và Truyện ngắn Hồ Anh Thái; Chương 2. Nguyên lý carnaval trong truyện ngắn Hồ Anh Thái nhìn từ hệ thống hình tượng; Chương 3. Nguyên lý carnaval trong truyện ngắn Hồ Anh Thái nhìn từ phương thức nghệ thuật.