Tổng hợp và nghiên cứu khả năng diệt khuẩn của vật liệu quang xúc tác nano TiO2 pha tạp

Luận văn ngoài phần mở đầu và kết luận gồm có 3 chương: Chương 1: Tổng quan về vật liệu TiO2; Chương 2: Thực nghiệm; Chương 3: Kết quả