Tổng hợp và nghiên cứu cấu trúc, vi cấu trúc, tính chất quang xúc tác của màng mỏng nano TiO2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
---------------------------------------

NGUYỄN THỊ MỸ NỮ

TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC,
VI CẤU TRÚC, TÍNH CHẤT QUANG
XÚC TÁC CỦA MÀNG MỎNG NANO TiO2
Chuyên ngành: Quang học
Mã số: 8440109

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC
ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
TS. LÊ QUANG TIẾN DŨNG

Thừa Thiên Huế, 2019

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan công trình này là kết quả nghiên cứu của
riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và
chưa được công bố trong bất cứ một công trình nghiên cứu nào.
Tác giả luận văn

Nguyễn Thị Mỹ Nữ

i

LỜI CẢM ƠN
Tác giả xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, Phòng Đào tạo Sau đại học,
Ban chủ nhiệm, quý thầy giáo, cô giáo Khoa Vật lý Trường Đại học Khoa học -