Tổng hợp bạc nano sử dụng tinh bột làm chất ổn định kết hợp vi sống

Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn gồm có 3 chương; Chương 1. Tổng quan về hạt bạc nano; Chương 2. Thực nghiệm; Chương 3. Kết quả và thảo luận.

Từ khóa: Luận văn Vật lý, Quang học, nano bạc

13 p thanhsy 13/07/2020 15 0