Tiếng địa phương Phú Yên

Nghiên cứu biến thể địa phương của tiếng Việt trên địa bàn tỉnh Phú Yên (đi sâu nghiên cứu thổ ngữ) về ngữ âm và từ vựng - ngữ nghĩa; So sánh đối chiếu với các phương ngữ khác trên lãnh thổ Việt Nam để thấy rõ sự giao thoa, vay mượn của ngôn ngữ tiếng địa phương trong tiếng Việt.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447