Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn sinh hoạt ở thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Luận văn trình bày Thực trạng khối lượng phát sinh và hiện trạng thành phần CTRSH ở TP Đồng Hới; Hiện trạng phân loại, tái sử dụng và tái chế CTRSH ở TP Đồng Hới; Hiện trạng công tác thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH ở TP Đồng Hới; Mô hình thí điểm dự kiến về quản lý CTRSH ở địa bàn nghiên cứu; Các giải pháp khả thi và hợp lý góp phần nâng cao hiệu quả CTRSH ở địa bàn nghiên cứu.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447