Thi pháp truyện ngắn Trần Thanh Cảnh

Chương 1: Quan niệm nghệ thuật về con ngƣời trong truyện ngắn Trần Thanh Cảnh. Chương 2: Cốt truyện, không gian và thời gian nghệ thuật trong truyện ngắn Trần Thanh Cảnh. Chương 3: Ngƣời trần thuật, điểm nhìn trần thuật và lời văn trong truyện ngắn Trần Thanh Cảnh.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447