Thế giới nghệ thuật thơ Văn Công Hùng

Nghiên cứu và cung cấp một cái nhìn toàn diện và khoa học về những đặc điểm nổi bật trong thế giới nghệ thuật thơ Văn Công Hùng - nhìn từ quan niệm nghệ thuật và hành trình sáng tạo; từ hình tượng cái tôi trữ tình đến phương thức biểu hiện.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447