Thế giới nghệ thuật thơ Nguyễn Đức Mậu

Nghiên cứu , làm rõ những đặc điểm của thế giới nghệ thuật thơ Nguyễn Đức Mậu qua một số phương diện cơ bản (từ cái tôi trữ tình đến phương thức biểu hiện). Từ đó xác định rõ hơn phong cách thơ, vai trò, vị trí và những đóng góp của nhà thơ Nguyễn Đức Mậu trong tiến trình thơ hiện đại Việt Nam.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447