Sự phát triển của từ vựng trong văn bản hành chính tiếng Việt từ thế kỷ XX đến nay

Tìm hiểu Từ và từ trong tiếng Việt; phân loại từ về mặt từ vựng và ngữ nghĩa, từ loại và cấu tạo ngữ pháp của chúng; Quy luật biến đổi nghĩa của từ...; Tìm hiểu văn bản hành chính, phân loại văn bản và tác động xã hội Việt Nam giữa thế kỷ xx dến đầu thế kỷ xxi đến văn bản hành chính. Nghiên cứu từ vựng trong văn bản hành chính tiếng Việt từ giữa thế kỷ xx đến đầu thế kỷ xxi qua thống kê và phân loại. Những đề xuất cho việc soạn thảo văn bản, ban hành văn bản ngày một chính xác hơn.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447