Sự biểu hiện của phạm trù cách trong tiếng Việt

Nghiên cứu sự biểu hiện của "cách" trong tiếng Việt về mặt ngữ pháp để tạo ra một căn cứ trong việc nhìn nhận, đánh giá sự biểu hiện của phạm trù cách trong tiếng Việt. Miêu tả sinh động các vai nghĩa của danh từ với những dạng thức cụ thể, mối quan hệ giữa cấu trúc ngữ nghĩa và cấu trúc hình thức của danh từ trong quá trình hành chức của nó.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447