Quá trình xác lập và bảo vệ chủ quyền vùng biển Tây Nam Bộ thời chúa Nguyễn và vương triều Nguyễn (thế kỷ XVII-XIX)

Bài viết nghiên cứu quá trình xác lập và bảo vệ chủ quyền vùng biển Tây Nam Bộ thời chúa Nguyễn và vương triều Nguyễn từ thế kỷ 17 đến thế kỷ 19 nhằm hoàn chỉnh bản đồ Việt Nam góp phần quan trọng vào công cuộc kiến thiết và bảo vệ an ninh quốc gia.