Nghiên cứu ứng dụng GIS và mô hình toán phục vụ quản lý chất lượng không khí ở khu công nghiệp Phú Bài, Thừa Thiên Huế

Tìm hiểu lý thuyết và tình hình nghiên cứu vấn đề không khí và ô nhiễm không khí trong giai đoạn hiện nay. Nghiên cứu điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội ở khu công nghiệp Phú Bài, những ảnh hưởng trực tiếp từ hoạt động sản xuất đến không khí thông qua hiện trạng môi trường đất, môi trường không khí, tiếng ồn và rung, môi trường nước và tài nguyên sinh vật để thu được những kết quả nhất đinh. Cung cấp giải pháp bảo vệ và giảm thiểu ô nhiễm không khí tại khu công nghiệp Phú Bài

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447