Nghiên cứu tính chất quang của dung dich cacbon nano được chế tạo từ hạt đậu xanh

Luận văn ngoài phần mở đầu và kết luận gồm có 3 chương: Chương I trình bày lý thuyết tổng quan về vật liệu nano, đặc điểm cấu trúc và tính chất lý hóa của hạt carbon nano cũng như một số ứng dụng của vật liệu này trong sinh học; Chương II trình bày tổng quan các tài liệu nghiên cứu và kết quả chế tạo dung dịch hạt carbon nano bằng phương pháp thủy nhiệt. Trong đó, chúng tôi tổng quan kết quả nghiên cứu của các nhóm tác giả đã sử dụng tiền chất có nguồn gốc tự nhiên như bột ngô, vỏ dưa hấu, cà phê hòa tan và hạt kê để tổng hợp hạt carbon nano; Chương III trình bày kết quả thực nghiệm chế tạo dung dịch hạt carbon
nano từ hạt đậu xanh.