Nghiên cứu nhân giống in vitro cây chanh dây (Passiflora edulis Sims.), một số loài cây ăn quả có giá trị

Nghiên cứu hiệu quả của các điều kiện khử trùng đối với đoạn thân mang chồi nách và mảnh lá non của cây ngoài tự nhiên, nghiên cứu khả năng tạo cụm chồi từ đoạn thân mang chồi nách và mảnh lá non của cây ngoài tự nhiên, nghiên cứu khả năng tạo cụm chồi từ đỉnh chồi và đoạn thân mang chồi nách in vitro, nghiên cứu khả năng tạo rễ của chồi in vitro và chuyển cây con in vitro ra trồng ngoài đất.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ:
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 054 3822440 – 054 3832447