Nghiên cứu nuôi cấy rễ thứ cấp sâm ngọc linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) và khảo sát ảnh hưởng của một số elicitor lên sự tích lũy saponin

Xác định nguồn RBD, môi trường và điều kiện nuôi cấy thích hợp để nâng cao sự hình thành, tăng trưởng và tích lũy saponin của RTC sâm Ngọc Linh in vitro.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447