Nghệ thuật trần thuật trong tiểu thuyết "Mưa đỏ" của Chu Lai

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo, Nội dung luận văn được triển khai trong 3 chương: Chương 1: Người kể chuyện và điểm nhìn trần thuật trong tiểu thuyết Mưa đỏ của Chu Lai; Chương 2: Kết cấu và thời gian trần thuật trong tiểu thuyết Mưa đỏ của Chu Lai; Chương 3: Diễn ngôn trần thuật trong tiểu thuyết Mưa đỏ của Chu Lai.