KINH TẾ XÂY DỰNG 1

Người quyết định đầu tư quyết định hình thức quản lý dự án theo quy định tại khoản 2
Điều 45 của Luật Xây dựng : « Căn cứ điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân, người
quyết định đầu tư, chủ đầu tư xây dựng công trình quyết định lựa chọn một trong các
hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.